top of page

Pre-Planning 

Planning a funeral requires a lot of advance planning, and we will help you consider and complete all your choices while ensuring that your choices have all the necessary details. The checklist below is what will help you make sure you want to choose before you start creating your personalized plan. 

 

Information you need to integrate:

 

Personal information

This will include your father's first name, your mother's original last name, your education level, and your social security number.

 

Your affiliate

Here you will find statistics on whether you are a member of the Brotherhood, serving in the military, or a member of a trade union, as well as a member of any special department.

If you are a veteran, you will also need to provide the following information:

 

-Serving troops

-Military rank

-Date of service

-Veteran date

-The name of the battle participated

-Numbering

 

 

You can pre-define the options:

General options

Personal information collected for your obituary

Choose a charity to donate directly if needed

Choose a funeral home

Keep a record of whether your funeral service wants any special arrangements

 

 

Funeral services

Choose to be buried or cremated

Choose Urn or Urn

Choose where you want the funeral

Decide if you need a funeral that can be remembered

Select the flowers you like

Select the photo or souvenir you want to display

Consider what customary or religious rituals you and your family will have for the funeral

Choose what you want to wear

You can choose music or poetry if needed

Choose a souvenir book that suits you and your personal style

Arrange a car for your body and your family

Can brainstorm for personal services you want, such as remembering personal achievements, preferences, personality, life resumes, etc.

Participants

Choose a clergy member, Buddhist monk or officiator to preside over the service

Select any musicians whose talents you’d like to employ

Select pallbearers

Choose friends or family members to perform the eulogy, read scripture, or prepare a speech

Cemetery

Choose a cemetery

Choose a birthday, ashes or mausoleum

Decided to be buried above or below ground

Choose a monument or lettering

 

 

Keep in mind that it is not necessary to make a decision on all the things that need to be arranged now. The original intention of the life contract is to allow you enough time to consider the things you want to choose before making decisions. Please contact us and our professional staff will help you complete the plan you need.

提前規劃

要規劃一場葬禮需要作出很多的事先安排,我們將會幫助您考慮並完成所有的選擇,同時確保您的選擇已囊括了所有必要的細節。下面的清單有助於您確保想要選擇的一切。 

您需要整合的信息:

個人資料

這裡將包括您父親的名字、您母親的原來姓氏、您的教育程度以及您的社會安全號碼。

您所附屬的機構

這裡將就您是否為兄弟會成員、於軍隊服役、或工會會員、以及率屬與任何一個特殊部門而統計信息

如果您是一位退伍軍人,您同樣需要提供以下信息:

-服役部隊

-軍銜

-服役日期

-退伍日期

-所參加的戰役名字

-編號
 

您可以預先制訂的選項:

常規選項

 • 為您的訃告所收集的個人信息

 • 如果需要的話可以選擇一個慈善機構直接捐款

 • 選擇一家殯儀館

 • 針對您的葬禮服務是否希望有任何特殊安排而做好記錄


 

殯葬服務

 • 選擇安葬或是火化

 • 選擇靈柩或靈灰甕

 • 選擇想要舉辦葬禮儀式的地點

 • 決定您是否願意可以被瞻仰遺容的葬禮儀式

 • 選擇您喜愛的鮮花擺設

 • 選擇您希望展示出來的照片或紀念品

 • 考慮您和您的家人將以何種風俗傳統或宗教儀式來舉行葬禮儀式

 • 選擇您想要穿的衣服

 • 如果需要的話,您可以選擇音樂或詩歌

 • 選擇一本符合您個人風格的紀念冊

 • 為您的遺體和您的家屬安排車

 • 可以針對您想要的個性化服務,例如緬懷個人成就、喜好、性格、生活履歷等

 

參與人員

 • 選擇牧師、僧侶或司儀主持儀式

 • 選擇您想聘請的音樂家

 • 選擇誰來扶靈

 • 選擇由家庭成員或朋友朗讀經文或演講

 

墓園

 • 選擇一個墓園

 • 選擇一塊福地、骨灰龕位或陵墓

 • 決定安葬於墓地或是靈塔

 • 選擇紀念碑或刻字


 

請記住,現在並非要立即作出決定,提前規劃的初衷是讓您有充足的時間,就您個人想要選擇的事項斟酌思慮後再做決定。請聯繫我們,我們專業的工作人員將會一對一地幫助您完成您所需要制訂的計劃。

TRÙ TÍNH TRƯỚC KHI CÒN SỐNG, SẮP ĐẶT ĐÁM TANG

 

Tổ chức một đám tang đòi hỏi rất nhiều sự sắp đặt trước, chúng tôi sẽ phụ giúp quý vị suy xét và lựa chọn đúng và đầy đủ những gì cần thiết.

Bản liệt kê dưới đây đảm bảo sẽ giúp quý vị chọn đúng và đủ.

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN GOM GÓP

Chi tiết thông tin cá nhân:

Bao gồm tên cha, tên mẹ, trình độ học vấn, số an ninh xã hội.

 

Cơ quan làm việc:

Bất kể quý vị là thành viên của Brotherhood, phục vụ trong quân đội hay là thành viên của một tổ chức công đoàn, cũng như là thành viên của bất cứ bộ phận đặc biệt nào.

- Phục vụ quân đội

- Cấp bậc quân sự

- Thời gian phục vụ

- Ngày trở thành cựu chiến binh

- Tên của trận chiến tham gia

- Số quân

  

CÓ THỂ XÁC ĐỊNH TRƯỚC CÁC SỰ CHỌN

Tùy chọn :

* Thông tin cá nhân được thu thập cho cáo phó

* Chọn một tổ chức từ thiện để quyên góp trực tiếp nếu cần

* Chọn nhà quàn

* Ghi lại nếu tang lễ của quý vị muốn sắp xếp một cách đặc biệt

 

DỊCH VỤ TANG LỄ

* Chọn nghi thức mai táng hoặc nghi thức hoả táng

* Chọn linh cữu hoặc hũ tro cốt

* Chọn địa điểm tổ chức lễ tang

* Cần chiêm ngưỡng dung mạo người quá cố hay không

* Chọn trang trí bông hoa

* Chọn hình ảnh và vật kỷ niệm để trưng bày 

* Chọn nghi thức tôn giáo hoặc phong tục truyền thống 

* Chọn áo mặc

* Chọn âm nhạc hoặc ngâm thơ nếu cần

* Chọn sách lưu niệm hợp với phong cách

* Chọn xe để chở cơ thể và gia đình

* Có thể tìm lại hành trình quá khứ bằng xem hoặc kể lại những thành tích, sở thích, tính nết, lý lịch .... 

 

 

NHÂN VIÊN THAM DỰ

* Tuyển mục sư hoặc thầy sư/sư cô hoặc emcee điều khiển chương trình

* Tuyển nhạc sĩ

* Tuyển người khiêng linh cữu

* Tuyển người đọc thánh thư kinh văn hoặc bài diễn văn của gia đình, bạn bè thân thích 

 

NGHĨA TRANG

* Chọn nghĩa trang

* Chọn đất chôn, chỗ đặt hũ tro cốt hoặc lăng mộ

* Chọn chôn trên đất hoặc dưới đât hoặc tháp hương linh

* Chọn tượng đài hoặc bia đá khắc chữ

 

Quý vị không cần quyết định tất cả những việc cần sắp đặt ngay bây giờ. Trù tính an bài trước kể trên chỉ nhắc nhở để quý vị có đủ thời gian xem xét chuẩn bị. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ chỉ dẫn và phụ giúp quý vị hoàn thành sự việc.

bottom of page