top of page

Our Services

我們提供的服務

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Whether it's formal or informal, traditional or offbeat, a funeral provides an opportunity for family and friends to gather and support one another in taking the first steps of their healing journey. A service can take place in any different setting - at home, outdoors, or at our facilities. There are endless possibilities for what the service can be, and we're honored to go above and beyond in our duty to meet your personalized and specific requests. 


無論是正式還是非正式、傳統或非傳統,葬禮是第一個能夠提供家屬和朋友們聚集一起彼此互相慰藉的機會。在家裡、戶外、或是我們的所提供的場地,我們可以在任何場地提供相關服務,我們的服務可以有無限的可能性,來緬懷您所愛之人的一生。 我們「以客為尊」的衷心服務態度,家屬滿意而往生者可以走的無牽無掛感到榮幸。 

Bất luận chính thức hoặc không chính thức, truyền thống hay ngoài phong tục lưu truyền, một đám tang là một cơ hội cho gia đình thân hữu họp mặt để an ủi thăm hỏi lẫn nhau. Dịch vụ có thể tổ chức ở bất kỳ nơi nào - tại nhà quý vị, ngoài trời, hoặc tại các cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tận tâm tận lực để đáp ứng nhu cầu, hoàn thành những ước nguyện của quý vị, để ghi mãi trong lòng hình bóng người quá cố thân yêu.

IMG_0316-preview_edited.jpg

Funeral Services

 

Many families now prefer to plan a funeral or memorial service, focus on remembering the life of the deceased, focus on the services of the deceased's body / remains, or both. Therefore, you should imagine and plan your and / or deceased's funeral or memorial service to consider the most meaningful way to say "goodbye"-this is something that captures the unique qualities of the deceased; reflects his or her personal, religious or spiritual beliefs; as Mourners provide memorable and meaningful opportunities to express their sadness while comforting and supporting each other.

Some families choose to host funeral services at places of worship or funeral homes, the church incorporates religious readings and music; others want secular or non-religious services in public or private places; still others choose to hold private funerals and funerals for immediate family members And then hold a memorial service for loved ones. 

殯儀服務

 

現在許多家庭會計劃葬禮或追悼會,在於紀念往生者的生活,或是遺體的服務,或兩者兼而有之。 因此,你應該考慮併計劃你或往生者的葬禮或追悼會以最有意義的方式說“再見” - 這是緬懷往生者獨有的東西; 反映他或她的個人,宗教或精神信仰; 為哀悼者提供難忘而有意義的機會,表達他們的悲傷,同時彼此慰借和支持。 

一些家庭選擇在敬拜場所或殯儀館舉辦葬禮服務,該教堂融合了宗教讀物和音樂; 其他人希望在公共或私人場所舉行世俗或非宗教服務; 還有一些人選擇為直系親屬舉辦私人葬禮,然後為親人舉辦追悼會。

DỊCH VỤ LỄ TANG

 

Hiện nay nhiều gia đình chú trọng đến ghi nhớ cuộc sống của người quá cố khi tổ chức lễ tang hoặc lễ truy điệu, người thì để ý đến sửa soạn di thể, hoặc làm cả hai việc kể trên. Cho nên quý vị phải suy nghỉ và trù tính sắp đặt những việc làm có ý nghĩa nhất để tỏ lời vĩnh biệt với người quá cố. Gia đình hoặc thân hữu đến truy điệu được tỏ lòng bi thương đau buồn và tưởng nhớ với những vật tượng trưng cho cá tính, tín ngưỡng tôn giáo của người quá cố, và an ủi dỗ dành lẫn nhau.

Một số gia đình tổ chức tang lễ hoặc lễ truy điệu ở những nơi thờ cúng hoặc nhà quàn, nếu ở nhà thờ thì có những bài đọc tôn giáo và âm nhạc; có người muốn tổ chức ở những nơi công cộng hoặc riêng tư với tính cách thế thường không tôn giáo; có người chọn tổ chức tang lễ riêng cho người thân, và sau đó là  lễ truy điệu.

Burial Ceremony

 

Graveyard or underground graveyard or grave (sometimes referred to as "burial"), traditional burials usually include buying coffins, cemeteries or mausoleum spaces, graves or graves, tombstones, monuments or plaques.

埋葬儀式

 

傳統埋葬通常包括購買棺材,墓地或陵墓空間, 墳墓或墓穴 ,墓碑,紀念碑或牌匾。

NGHI THỨC MAI TÁNG

Nghĩa địa hoặc nghĩa địa dưới lòng đất, chôn cất theo truyền thống thường bao gồm mua quan tài, nghĩa trang hoặc lăng mộ, mộ, hoặc bia mộ, tượng đài hoặc bài bản.

Cremation Ceremony

 

The cremation process uses heat / flame to reduce body bone fragments or "ash". People can choose to retain or disperse the ashes and bury them in an underground urn, or place the ashes in a columbarium. The columbariums of this garden have independent niches, couple niches and family niches for your choice. 

火化儀式

 

火化過程使用熱量/火焰來減少身體骨碎片或“ 灰燼” 。 後人可以選擇保留或分散骨灰,使之埋在地下的一個甕中,或將骨灰放置在骨灰中等 。本園的骨灰塔分別有獨立龕位,夫妻雙龕位和家族龕位以供。另外亦可選擇安葬在本園的風水寶地。

NGHI THỨC HOẢ TÁNG

Sử dụng nhiệt / ngọn lửa để giảm các mảnh xương cơ thể hoặc “tro bụi”. Gia đình có thể chọn giữ trọn hoặc phân tán hài cốt, đặt vào hũ tro xương, chôn dưới đất hoặc đặt vào tháp tro cốt. Tháp tro cốt có thể dành cho tư nhân hoặc vợ chồng, hoặc gia đình ( tuỳ số thành viên gia đình).

bottom of page